M A P S L Y

Điều khoản dịch vụ của Mapsly

ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY (“THỎA THUẬN”) TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MAPSLY, NHẤP VÀO “ĐỒNG Ý” KHI ĐƯỢC PHẦN MỀM BẢN ĐỒ KHUYẾN KHÍCH HOẶC CÁCH KHÁC CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY, BẠN ĐỒNG Ý BỊ TRẢ LỜI BỞI THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÌ HAY VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN VIÊN HOẶC QUYỀN LỢI KHÁC CỦA BẠN, THÌ BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ THẨM QUYỀN ĐỂ CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY VỀ VIỆC CỦA TÔI.

Mapsly có thể cập nhật các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bằng cách đăng một phiên bản mới tại https://mapsly.com/terms. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Dịch vụ này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ; việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản Dịch vụ này.

Thỏa thuận này là giữa Mapsly LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn ở California (“Mapsly”) và bạn với tư cách là người dùng cuối của dịch vụ phần mềm Mapsly đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này (“Người dùng”), được gọi chung là “Các bên” và riêng lẻ với tư cách là "Bên".

 1. DỊCH VỤ CHỈ CÓ BẢN ĐỒ ("Dịch vụ"). Dịch vụ được thiết kế để cung cấp cho Người dùng khả năng trực quan hóa dữ liệu vị trí, phân tích và sử dụng dữ liệu đó để quản lý lực lượng lao động bán hàng và dịch vụ cũng như doanh nghiệp của bạn. Dịch vụ dựa trên nền tảng phần mềm thông minh địa lý dựa trên Internet của Mapsly (“Phần mềm của Maps”) được lưu trữ bởi Mapsly hoặc thay mặt cho Mapsly và Người dùng có thể truy cập từ xa thông qua trang web Mapsly và các ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 2. CẤP GIẤY PHÉP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.
  1. Cấp giấy phép. Theo Thỏa thuận này, Bản đồ cấp cho Người dùng một quyền hạn chế, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi và giấy phép để truy cập và sử dụng Dịch vụ trong thời hạn của Thỏa thuận này (“Giấy phép”) trừ khi bị chấm dứt trước đó.
  2. Được sử dụng bởi nhân viên và nhà thầu của Người dùng. Người dùng có thể cho phép nhân viên và nhà thầu của mình truy cập Dịch vụ, tuân theo các Điều khoản dịch vụ này, vì lợi ích duy nhất của Người dùng. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo nhân viên và nhà thầu của mình tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này.
  3. Tính khả dụng của Dịch vụ. Dịch vụ sẽ bao gồm việc bảo trì định kỳ phần mềm Mapsly, bao gồm các bản cập nhật, sửa lỗi và nâng cấp phần mềm. Theo các Điều khoản Dịch vụ này, Mapsly sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần thông qua thời hạn của Thỏa thuận này. Người dùng đồng ý rằng đôi khi Dịch vụ nói chung hoặc một số tính năng của Dịch vụ có thể không khả dụng trong khoảng thời gian giới hạn (“Thời gian ngừng hoạt động”) vì nhiều lý do, bao gồm bảo trì, nâng cấp, trục trặc dịch vụ cũng như các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Mapsly hoặc không hợp lý có thể thấy trước bởi Mapsly, bao gồm sự gián đoạn hoặc thất bại của các liên kết viễn thông hoặc truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng thù địch, tắc nghẽn mạng hoặc các lỗi khác). Mapsly sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để giảm thiểu Thời gian ngừng hoạt động, nó có thể không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào mà Người dùng phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất có thể phát sinh liên quan đến Thời gian ngừng hoạt động.
 3. SỰ CHI TRẢ.
  1. Đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp cho Người dùng thông qua đăng ký Dịch vụ và sau khi thanh toán phí đăng ký hiện hành (“Phí dịch vụ”). Thanh toán phải trả trước.
  2. Ngày Thanh toán và Thời hạn Thanh toán. Dịch vụ được tính phí hàng tháng hoặc hàng năm. Tùy chọn đăng ký hàng năm sẽ khả dụng nếu Phí dịch vụ cao hơn một số tiền nhất định. Đối với đăng ký hàng tháng, "Ngày thanh toán" là ngày trong tháng thanh toán Phí dịch vụ đầu tiên và "Thời hạn thanh toán" bắt đầu vào Ngày thanh toán của một tháng và kéo dài cho đến Ngày thanh toán của tháng tiếp theo. Đối với đăng ký hàng năm, Ngày thanh toán là ngày của năm thanh toán đầu tiên và Thời hạn thanh toán bắt đầu vào Ngày thanh toán của một năm và kéo dài cho đến Ngày thanh toán của năm tiếp theo.
  3. Định giá động. Phí dịch vụ cho mỗi tháng được xác định dựa trên chỉ số sử dụng hiện tại của Người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn số lượng ghế người dùng đã mua của Người dùng, khối lượng Dữ liệu người dùng và kích hoạt các tính năng trả phí bổ sung) theo giá Maps được công bố tại https://mapsly.com/pricing và có thể thay đổi hàng tháng khi số liệu sử dụng của Người dùng thay đổi.

   Mỗi khi Phí dịch vụ ước tính cho tháng tiếp theo thay đổi, Mapsly sẽ thông báo cho Người dùng qua email, trừ khi Người dùng thực hiện thay đổi trong phần Thanh toán của Phần mềm Mapsly.

   Cấu trúc định giá, giá của các tính năng cụ thể và phương thức thanh toán có thể được cập nhật theo thời gian.
  4. Nâng cấp và Hạ cấp. Khi Người dùng nâng cấp lên gói thanh toán cao hơn hoặc mua thêm ghế dành cho người dùng, Mapsly sẽ tính phí theo tỷ lệ cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện tại. Khi Người dùng hạ cấp xuống gói thanh toán thấp hơn hoặc xóa chỗ ngồi của người dùng, Phí dịch vụ mới sẽ có hiệu lực từ chu kỳ thanh toán tiếp theo.
  5. Giai đoạn thử nghiệm. Trong một khoảng thời gian giới hạn, Mapsly có thể cung cấp Người dùng sử dụng Dịch vụ mà không cần thanh toán (“Thời gian dùng thử”), như được chỉ định tại https://mapsly.com/pricing. Một số tính năng của Dịch vụ có thể không khả dụng trong Thời gian dùng thử. Sau khi Thời gian dùng thử kết thúc, Người dùng phải đăng ký tài khoản trả phí để tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
  6. Tạm ngừng Dịch vụ. Nếu bất kỳ số tiền nào mà Người dùng nợ Dịch vụ đã quá hạn mười bốn (14) ngày trở lên, Mapsly có thể, không giới hạn các quyền và biện pháp khắc phục khác của Mapsly, tạm dừng đăng ký của Người dùng và quyền truy cập vào Dịch vụ cho đến khi số tiền quá hạn được thanh toán đầy đủ.
 4. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG; TỔNG HỢP DỮ LIỆU.
  1. Dữ liệu người dùng. Tất cả dữ liệu được Người dùng tải lên Phần mềm Bản đồ (“Dữ liệu của Người dùng”) vẫn là tài sản của Người dùng. Khách hàng sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Dữ liệu người dùng. Trong Thời hạn, Khách hàng cấp cho Bản đồ quyền toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, không cấp phép lại (trừ khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ) để truy cập và sử dụng Dữ liệu người dùng để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng cũng như giám sát và cải thiện Dịch vụ .

   Người dùng sẽ sao lưu Dữ liệu người dùng trong thời hạn của Thỏa thuận này và có thể không có quyền truy cập vào Dữ liệu người dùng thông qua Dịch vụ sau khi đăng ký Dịch vụ bị hủy hoặc nếu Thỏa thuận bị chấm dứt theo cách khác.
  2. Chính sách bảo mật. Của Mapsly Chính sách bảo mật (“Chính sách quyền riêng tư”) mô tả cách Mapsly thu thập và sử dụng dữ liệu của Người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Người dùng thừa nhận và đồng ý với Chính sách Bảo mật này và Mapsly có thể sửa đổi nó trong thời hạn của Thỏa thuận.
  3. Số liệu thống kê. Mapsly có thể thu thập, phát triển, tạo, trích xuất, biên dịch, tổng hợp, phân tích và thương mại hóa số liệu thống kê, điểm chuẩn, thước đo và các thông tin khác (“Dữ liệu thống kê”) dựa trên Dữ liệu người dùng:
   (i) ẩn danh và không thể nhận dạng đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào,
   (ii) kết hợp với dữ liệu của các khách hàng khác hoặc các nguồn dữ liệu bổ sung, và
   (iii) được trình bày theo cách không tiết lộ danh tính của Người dùng hoặc danh tính của người dùng.
   “Dữ liệu thống kê” như vậy sẽ chỉ thuộc sở hữu của Maps và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào mà không có nghĩa vụ hạch toán với Người dùng.
 5. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG.
  1. Người dùng tuyên bố rằng họ đủ tuổi hợp pháp để hình thành một hợp đồng ràng buộc.
  2. Sự cho phép của chính trị. Người sử dụng có thể không:
   (i) bán, bán lại, thuê, cho thuê, cấp phép, cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại Dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào trừ khi được Thỏa thuận này cho phép;
   (ii) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế;
   (iii) sử dụng Dịch vụ để lưu trữ hoặc truyền tải các email tiếp thị vi phạm, không được yêu cầu, bôi nhọ, hoặc các tài liệu có thể bị phản đối, bất hợp pháp hoặc có nội dung bổ sung;
   (iv) lưu trữ hoặc truyền tải tài liệu vi phạm quyền của bên thứ ba;
   (v) can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ;
   (vi) kiểm tra, thăm dò hoặc quét lỗ hổng bảo mật của Dịch vụ hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của chúng;
   (vii) phá vỡ hoặc cố gắng phá vỡ bất kỳ tính năng kiểm soát sử dụng nào của Dịch vụ;
   (viii) kỹ sư dự bị hoặc truy cập Dịch vụ với mục đích xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh hoặc sao chép bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Mapsly.
  3. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực. Người dùng đồng ý cung cấp thông tin chính xác và cập nhật về bản thân trong quá trình đăng ký Dịch vụ và duy trì thông tin này chính xác và cập nhật trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này.
  4. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về:
   (i) giữ an toàn và bảo mật thông tin đăng nhập Mapsly;
   (ii) Dữ liệu Người dùng;
   (iii) tất cả hoạt động trong tài khoản của Người dùng trong Dịch vụ.
 6. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN; TUYÊN BỐ TỪ CHỐI. KHÁCH HÀNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC DỊCH VỤ CỦA MAPSLY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. MAPSLY, LIÊN HỆ CỦA NÓ VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÔNG THỰC HIỆN VÀ Ở ĐÂY TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG, THỐNG KÊ HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỘT PHỤ GIA, CHẤT LƯỢNG , KHẢ NĂNG VẬN HÀNH, HỘI NHẬP HỆ THỐNG, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN, CHUYỂN GIAO CÔNG VIỆC, SỰ THẬT, SỰ CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG TUYỆT ĐỐI, BẤT CỨ NGƯỜI MỚI HOẶC BỆNH NHÂN VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐẾN TỪ MỘT KHÓA HỌC KINH DOANH, SỬ DỤNG HOẶC THƯƠNG MẠI.

  KHÔNG CÓ ĐẠI LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP NÀO ĐƯỢC PHÉP THAY ĐỔI HOẶC MỞ RỘNG BẢO ĐẢM CỦA BẢN ĐỒ NHƯ ĐÃ ĐẶT RA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. MAPSLY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG:
  (A) VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM BẢN ĐỒ HOẶC DỊCH VỤ MASPLY SẼ AN TOÀN, KỊP THỜI, KHÔNG BỊ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC HOẠT ĐỘNG KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HỆ THỐNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC;
  (B) PHẦN MỀM BẢN ĐỒ HOẶC DỊCH VỤ BẢN ĐỒ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA NGƯỜI DÙNG;
  (C) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO KHÁC DO NGƯỜI DÙNG CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA PHẦN MỀM BẢN ĐỒ HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA MAPSLY SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY;
  (D) CÁC MÁY CHỦ LÀM PHẦN MỀM BẢN ĐỒ VÀ CÁC DỊCH VỤ CÓ BẢN ĐỒ CÓ SN KHÔNG CÓ VIRUSES HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. PHẦN MỀM MAPSLY VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA MAPSLY CÓ THỂ BỊ GIỚI HẠN, TRÌ HOÃN VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ. MAPSLY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ CÁC VẤN ĐỀ NÓ. NGƯỜI DÙNG SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPSLY, DỊCH VỤ MAPSLY HOẶC ƯU ĐÃI CỦA BÊN THỨ BA.
 7. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN. ĐỐI VỚI TỐI ĐA TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG KHÔNG BAO GIỜ CÓ GÌ VẬY SẼ GÂY RA CHỈ CÓ BẢN ĐỒ HOẶC NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA NÓ, HOẶC NHÂN VIÊN TÔN TRỌNG CỦA HỌ , NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN, CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI BẤT CỨ, HẬU QUẢ, SỰ CỐ GÌ, ĐẶC BIỆT, CÁ NHÂN HOẶC MIỄN TRỪ HOẶC BẤT CỨ MẤT LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN DO MẤT DOANH THU, SỐ LIỆU, DOANH THU, DOANH THU, DOANH THU , MẤT THÔNG TIN HOẶC TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ THÔNG TIN VÀ TƯƠNG TỰ, NGAY CẢ NẾU BÊN NÀO HOẶC BÊN LIÊN QUAN CÓ THỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ. TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ BÊN NÀO HOẶC CÁC BÊN NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BÊN KHÁC VỀ MỘT SỐ TIỀN TRỪ TỔNG SỐ TIỀN HÀNG THÁNG THỰC SỰ NHẬN ĐƯỢC BẰNG BẢN ĐỒ TỪ KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ TRONG BA (3) THÁNG TRƯỚC SỰ KIỆN MÀ TIẾT KIỆM TRƯỚC SỰ KIỆN .
 8. BẢO MẬT HÀNG ĐẦU.
  1. Sự định nghĩa. “Thông tin bí mật” là thông tin bằng miệng, điện tử hoặc bằng văn bản được chỉ định là bí mật hoặc cần được hiểu một cách hợp lý là bí mật dựa trên bản chất của thông tin và hoàn cảnh tiết lộ thông tin đó. Thông tin bí mật của Mapsly bao gồm nhưng không giới hạn thông tin không công khai về giá cả, tính năng và hiệu suất của Dịch vụ. Thông tin bí mật của người dùng bao gồm nhưng không giới hạn, Dữ liệu người dùng.
  2. Loại trừ. Thông tin bí mật không bao gồm những điều sau:
   (A) thông tin hiện đang được công bố công khai hoặc được cung cấp công khai mà không vi phạm Thỏa thuận này bởi bên nhận (“Người nhận”);
   (B) thông tin mà Bên nhận có được mà không bị hạn chế việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trước khi nhận được thông tin từ bên tiết lộ (“Bên tiết lộ”);
   (C) thông tin do Bên nhận thu được mà không hạn chế việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin từ bên thứ ba được phép tiết lộ;
   (D) được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến Thông tin bí mật của Bên tiết lộ.
  3. Bảo vệ thông tin bí mật. Bên nhận chỉ có thể sử dụng Thông tin bí mật của Bên tiết lộ liên quan đến Thỏa thuận này. Bên nhận phải duy trì tính bảo mật của Thông tin bí mật của Người tiết lộ với ít nhất mức độ cẩn thận mà họ sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật và độc quyền của chính mình, thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật hợp lý và không ít hơn mức độ cẩn thận hợp lý . Bên nhận sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào của Bên tiết lộ ngoại trừ các nhân viên, nhà thầu và đại lý của Bên nhận, những người cần biết thông tin để cung cấp Dịch vụ, trong trường hợp đó, Bên nhận sẽ khiến những người nhận này đồng ý và tuân theo các điều khoản bảo mật hợp lý về mặt thương mại.
  4. Tiết lộ bắt buộc. Nếu Người nhận được yêu cầu bởi luật pháp hoặc lệnh hợp lệ của tòa án hoặc chính phủ để tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào của Người tiết lộ, thì (trong phạm vi được phép theo luật) Người nhận phải thông báo ngay cho Người tiết lộ bằng văn bản về việc tiết lộ được yêu cầu để Người tiết lộ có thể tìm cách bảo vệ Thông tin bí mật của nó.
 9. BẢO LƯU CÁC QUYỀN. Phần mềm, quy trình quy trình làm việc, giao diện người dùng, thiết kế, bí quyết và các công nghệ khác do Mapsly cung cấp như một phần của Dịch vụ là tài sản độc quyền của Mapsly và các nhà cấp phép của Mapsly và tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với và đối với các mục đó, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, chỉ còn lại với Mapsly. Bản đồ bảo lưu mọi quyền trừ khi được Thỏa thuận này cấp phép rõ ràng.
 1. HẠN VÀ CHẤM DỨT.
  1. Kỳ hạn. Thỏa thuận này bắt đầu khi Người dùng chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này và tiếp tục cho đến khi kết thúc giai đoạn trả phí sau khi đăng ký Dịch vụ đã bị hủy bỏ, trừ khi một trong hai Bên chấm dứt Thỏa thuận trước đó.
  2. Người dùng hủy dịch vụ. Người dùng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách hủy đăng ký Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Sau khi đăng ký bị hủy, Người dùng có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ cho đến khi kết thúc giai đoạn trả phí, sau khi Thỏa thuận chấm dứt.

   Người dùng không bị tính phí sau ngày hủy bỏ nhưng chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí phát sinh cho đến ngày hủy. Mapsly không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản phí nào đã thanh toán.

   Sau khi Thỏa thuận này chấm dứt, Người dùng không còn có thể truy cập Dữ liệu Người dùng thông qua Dịch vụ.
  3. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản, nếu:
   (i) Bên kia nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc bị xét xử là phá sản;
   (ii) đơn yêu cầu phá sản được nộp chống lại Bên kia và đơn yêu cầu đó không được xóa bỏ hoặc giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch;
   (iii) Bên kia chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ của mình hoặc sắp xếp cho các chủ nợ của mình theo luật phá sản;
   (iv) Bên kia ngừng hoạt động kinh doanh của mình;
   (v) người nhận được chỉ định đối với tất cả hoặc về cơ bản tất cả tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Bên kia;
   (vi) Bên kia bị giải thể hoặc thanh lý; hoặc là
   (vii) bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn bởi Bên kia đều bị chậm trong khoảng thời gian vượt quá 21 ngày.
  4. Chấm dứt bằng Mapsly. Mapsly có thể chấm dứt Thỏa thuận với hiệu lực ngay lập tức, nếu Người dùng vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc nếu Mapsly có cơ sở hợp lý để tin rằng Người dùng đã vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Người dùng được quy định trong Thỏa thuận này.
  5. Hiệu lực của Chấm dứt. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không làm giảm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với một Bên đối với việc vi phạm Thỏa thuận này.
 2. ĐỘC LẬP.
  1. Bồi thường trên bản đồ.

   (MỘT) Chung. Mapsly sẽ bảo vệ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba chống lại Người dùng trong phạm vi mà khiếu nại đó cáo buộc rằng Phần mềm Masply, không kết hợp với phần mềm hoặc phần cứng của Người dùng hoặc của bên thứ ba, vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác quyền ("Yêu cầu bồi thường"), phụ thuộc vào những điều sau đây:
   (i) Người dùng phải thông báo ngay cho Bản đồ về Khiếu nại đó;
   (ii) Người dùng sẽ cho phép Maps chỉ kiểm soát việc bảo vệ và giải quyết khiếu nại;
   (iii) theo yêu cầu và chi phí của Mapsly, Người dùng sẽ cung cấp mọi hỗ trợ hợp lý để bảo vệ Khiếu nại đó.

   (B) Chi phí. Mapsly sẽ thanh toán chi phí bào chữa cho khiếu nại vi phạm hợp lý phát sinh như một phần nghĩa vụ của Mapsly ở trên, số tiền giải quyết do Mapsly thương lượng và tòa án đã bồi thường thiệt hại. Mapsly sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thu nhập hoặc doanh nghiệp bị mất.

   (C) Giảm thiểu và Quy trình. Nếu bất kỳ Khiếu nại nào như vậy mà Mapsly có nghĩa vụ bảo vệ đã xảy ra hoặc dường như có khả năng xảy ra, Masly có thể theo quyết định riêng của mình:
   (i) sửa đổi Phần mềm Bản đồ để làm cho nó không vi phạm trong khi vẫn giữ được tính tương đương về chức năng;
   (ii) có được các quyền cần thiết;
   (iii) chấm dứt Thỏa thuận này và hoàn lại cho Người dùng các khoản phí đã trả trước và chưa sử dụng (nếu không có tùy chọn nào ở trên khả dụng hợp lý).

   (D) Loại trừ. Các nghĩa vụ của Mapsly ở trên sẽ không áp dụng nếu Khiếu nại phát sinh từ:
   (i) Sự tuân thủ của Mapsly đối với các thông số kỹ thuật của Người dùng;
   (ii) công nghệ không được phát triển hoặc cung cấp bởi Mapsly (các thành phần của bên thứ ba);
   (iii) sử dụng Mapsly kết hợp với bất kỳ công nghệ nào khác không được Mapsly cung cấp khi hành vi vi phạm bị cáo buộc liên quan đến sự kết hợp đó;
   (iv) các sửa đổi hoặc thay đổi đối với phần mềm của Mapsly không phải của Mapsly;
   (v) Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Mapsly sau khi Mapsly thông báo Người dùng ngừng sử dụng Dịch vụ vì Khiếu nại;
   (vi) Hệ thống người dùng;
   (vii) Người dùng vi phạm luật hiện hành hoặc Thỏa thuận này.

   (E) KHẮC PHỤC ĐỘC QUYỀN. MỤC “QUYỀN SỞ HỮU CỦA BẢN ĐỒ” nêu rõ TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MAPSLY ĐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU NÀO CỦA MAPSLY, VÀ NGƯỜI DÙNG Ở ĐÂY RÕ RÀNG CHỜ ĐỢI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ NÀO KHÁC CỦA BẢN ĐỒ MÀ TÔN TRỌNG.
  2. Bồi thường cho người dùng. Người dùng đồng ý bồi thường và giữ cho Mapsly và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép của Mapsly vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh Dữ liệu người dùng mà bạn gửi, đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn với Dịch vụ, bất kỳ nội dung nào bạn tạo, quản lý hoặc kiểm soát liên quan đến Dịch vụ, việc bạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.
 3. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ SẮP XẾP. THỎA THUẬN NÀY ĐƯỢC LUẬT PHÁP CỦA CALIFORNIA ĐIỀU CHỈNH, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT. CÁC BÊN ĐỒNG Ý RẰNG SỰ ĐỒNG Ý CỦA HOA KỲ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ ĐƯỢC LOẠI TRỪ CỤ THỂ KHI ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ BẢN ĐỒ PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC THAM KHẢO VÀ GIẢI QUYẾT CUỐI CÙNG BỞI VIỆC KIẾN TRÚC DO HIỆP HỘI ĐIỀU TRA MỸ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY TẮC CỦA NÓ, TẠI SAN FRANCISCO, CA. LƯU Ý KHI BẮT ĐẦU, BẢN ĐỒ CHỈ CÓ QUYỀN MUA BÁN TRỢ CẤP CẦN THIẾT TRONG CÁC TÒA ÁN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ LIÊN BANG NẰM Ở CALIFORNIA, VÀ NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐỘC QUYỀN VÀ TIỆN ÍCH CỦA CÁC KHÓA HỌC NÀY. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG THỎA THUẬN NÀY CHỨA BÊN NÀO THẤY BÊN TRONG VIỆC THẤY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MẠI TRONG BẤT KỲ TÒA ÁN BẤT KỲ LUẬT SƯ CẠNH TRANH NÀO. BÊN TRƯỚC HẠN TRONG BẤT KỲ KHAI THÁC HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO CÓ QUYỀN THU HỒI LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ CỦA BÊN KHÁC.
 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC.
  1. Toàn bộ Thỏa thuận và Thay đổi. Cái này Thỏa thuận cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Mapsly và thay thế tất cả các thông tin liên lạc, đại diện hoặc thỏa thuận trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa các bên. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi và việc tuân theo bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này sẽ được miễn trừ (nói chung hoặc trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào và cả hồi tố hoặc tương lai) chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản đã ký của cả hai bên. Việc không thực hiện hoặc chậm trễ từ phía bất kỳ Bên nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào dưới đây sẽ được coi là sự từ bỏ quyền đó, cũng như việc thực hiện một phần hoặc một phần bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào như vậy sẽ ngăn cản bất kỳ việc thực hiện nào thêm hoặc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào khác.
  2. Nhà thầu độc lập. Nó là đồng ý rõ ràng rằng Mapsly và Người dùng sẽ là các nhà thầu độc lập và mối quan hệ giữa họ sẽ không tạo thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc đại lý.
  3. Mức độ nghiêm trọng. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là vô hiệu hoặc không thể thi hành, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa thuận này, sẽ tiếp tục có hiệu lực.
  4. Trường hợp bất khả kháng. Ngoại trừ việc thanh toán các khoản tiền, không Bên nào chịu trách nhiệm về các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của mình, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện bất khả kháng.
  5. Công khai. Mapsly có quyền hiển thị tên công ty và nhãn hiệu của Người dùng trên trang web của Mapsly và các tài liệu tiếp thị xác định Người dùng là người đăng ký Dịch vụ, trừ khi Người dùng thông báo cho Mapsly bằng văn bản trong vòng ba mươi lăm (45) ngày kể từ khi chấp nhận Điều khoản Dịch vụ này mà Người dùng không cấp cho Mapsly các quyền đó.
  6. Hiệu lực của Điều khoản. Bất kỳ điều khoản nào về bản chất vẫn tồn tại sau khi chấm dứt thỏa thuận này để một Bên khẳng định quyền của mình và nhận được sự bảo vệ của thỏa thuận này, sẽ vẫn tồn tại. 
  7. Nhận xét. Nếu Người dùng cung cấp phản hồi, đề xuất, đánh giá, yêu cầu tính năng hoặc ý tưởng cho Mapsly (gọi chung là “Phản hồi”), Người dùng theo đây chuyển nhượng không hủy ngang tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Phản hồi cho Mapsly và Mapsly (và khách hàng của họ) có thể sử dụng nó mà không có nghĩa vụ đến người dùng.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất về Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc qua đường bưu điện:
Mapsly LLC
440 N Barranca Ave #4985
Covina, CA 91723