M A P S L Y

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện của Mapsly

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY được nhập giữa Mapsly LLC (Công ty trực tuyến), một công ty ở California và người sử dụng phần mềm của Maps Mapsly (một khách hàng của khách hàng), cùng được gọi là các Bên Bên;

Ở ĐÂU, Công ty cấp cho Khách hàng giấy phép sử dụng phần mềm Bản đồ của Bỉ, phần mềm (Phần mềm, một phần mềm, trong thời gian đăng ký và các điều kiện được mô tả trong tài liệu này và trong gói thuê bao của Khách hàng, là một phần của hợp đồng;

NGAY BÂY GIỜ, các Bên đồng ý như sau:

 1. Giấy phép sử dụng tạm thời. Có hiệu lực kể từ ngày thực hiện thỏa thuận này, Công ty cấp cho Khách hàng quyền sử dụng Phần mềm miễn phí trong thời gian dùng thử và sau đó dựa trên cơ sở trả phí dựa trên các điều kiện được mô tả trong gói thuê bao do Khách hàng chọn.

 2. Giá bán. Khách hàng sẽ thanh toán cho việc sử dụng Phần mềm theo các điều kiện của Gói đăng ký của Khách hàng, miễn là Chương trình đó yêu cầu khoản thanh toán đó. Thanh toán được tính từ thẻ ngân hàng của Khách hàng mà Khách hàng chỉ định cho mục đích này.

 3. Kỳ hạn. Thỏa thuận này, cũng như giấy phép tạm thời được cấp, sẽ tự động chấm dứt khi hết thời hạn Đăng ký của Khách hàng. Thời hạn sẽ tự động kéo dài theo Kế hoạch đăng ký, nếu không Bên nào bày tỏ mong muốn hủy Đăng ký.

 4. Phí luật sư. Trong trường hợp một Bên của Thỏa thuận này khởi xướng kiện tụng chống lại Bên kia, Bên thắng kiện sẽ được Bên kia bồi hoàn cho phí luật sư và chi phí tòa án, bao gồm mọi chi phí kháng cáo.

 5. ĐẢM BẢO BẢO HÀNH. KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN R AC RÀNG VÀ ĐỒNG Ý VÀ (II) CÔNG TY SALL KHÔNG CÓ BẤT K OB NGH OBA VỤ NÀO ĐỂ BẢO ĐẢM HOẶC HOÀN HẢO HOẠT ĐỘNG TRÊN HOẶC TƯƠNG THÍCH VỚI MỌI PHIÊN BẢN HOẶC TƯƠNG LAI HOẶC PHẦN MỀM HOẶC PHẦN MỀM HOẶC PHẦN MỀM HOẶC PHẦN MỀM HOẶC PHẦN MỀM , LOẠI TRỪ CÔNG TY.

  KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC NÂNG CẤP NÀO, BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO NGAY LẬP TỨC BẢO MẬT VÀ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA, TRÁCH NHIỆM HỢP ĐỒNG NÀY, HỆ THỐNG VÀ DỊCH VỤ.

  KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN RATNG CÔNG TY KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K CO KHOẢN CHI PHÍ, THIỆT HẠI, MỞ RỘNG, MẤT LỢI NHUẬN NÀO CÓ THỂ KẾT QUẢ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC KHÔNG GIỚI HẠN

 6. Không có SLA. Công ty không đảm bảo bất kỳ phần thời gian cụ thể nào mà hệ thống sẽ có sẵn để sử dụng (thời gian hoạt động). Công ty sẽ có những nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách hàng về việc bảo trì sắp tới nhưng không đảm bảo công việc của Phần mềm không bị gián đoạn bất cứ lúc nào.

 7. Bồi thường. Mỗi Bên sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho Bên kia không bị tổn hại và chống lại mọi và mọi khiếu nại, hành động, vụ kiện, yêu cầu, đánh giá hoặc phán quyết được khẳng định và mọi tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm, không giới hạn, phí luật sư, phí kế toán và chi phí điều tra trong phạm vi được pháp luật cho phép) bị cáo buộc hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động, hành vi hoặc thiếu sót nào của bên bồi thường hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý và người mời nào của họ việc thực hiện các quyền của bên được bồi thường hoặc việc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của bên được bồi thường theo thỏa thuận này. Thông báo kịp thời phải được đưa ra cho bất kỳ khiếu nại nào, và bên cung cấp bồi thường sẽ có quyền kiểm soát bất kỳ sự bảo vệ hoặc giải quyết nào.

 8. Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó giữa các Bên, cả bằng miệng và bằng văn bản, ngoại trừ Thỏa thuận không tiết lộ, trong trường hợp các Bên đã ký một thỏa thuận như vậy trước Thỏa thuận này.

 9. Quyền tích lũy. Bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục cụ thể nào được cung cấp trong hợp đồng này sẽ không độc quyền nhưng sẽ được tích lũy tất cả các quyền và biện pháp khắc phục khác.

 10. Sửa đổi Thỏa thuận. Không từ bỏ hoặc sửa đổi Thỏa thuận này hoặc bất kỳ giao ước, điều kiện hoặc giới hạn nào trong tài liệu này sẽ có hiệu lực trừ khi bằng văn bản - bao gồm cả hình thức điện tử - và được thực hiện hợp lệ bởi cả hai bên.

 11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO NÊN BÊN NGOÀI BÊN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC BÊN KHÁC HOẶC BẤT K PAR BÊN THỨ BA NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, BẤT K OR BẤT K TH BÊN THỨ BA NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, KIẾM HOẶC KHÔNG KHÁC ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC KHÔNG CÓ BẤT K D BẤT K D VIỆC NÀO, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN NÀO, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN TƯ VẤN, SALL CÓ LÝ DO KHÁC ĐỂ BIẾT HOẶC THỰC SỰ S KN BIẾT KHẢ NĂNG.

 12. Mức độ nghiêm trọng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này sẽ được tuyên bố bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng nhưng sẽ vẫn có hiệu lực. Nếu điều khoản không trưng cầu được phát hiện là không hợp lý hoặc không hợp lệ, những hạn chế này sẽ được thực thi ở mức tối đa hợp lệ và có thể thi hành được.

 13. Sự sống còn. Tất cả các điều khoản hợp lý phải tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này.

 14. Miễn trừ. Việc một trong hai bên không khăng khăng tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản, giao ước và điều kiện nào của thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ các điều khoản, giao ước và điều kiện đó, hoặc bất kỳ quyền hoặc quyền tương tự nào dưới đây vào bất kỳ thời điểm nào sau đó.

 15. Kế thừa và chuyển nhượng. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các Bên theo đây và những người thừa kế tương ứng của họ, đại diện pháp lý hoặc cá nhân, người kế thừa và chuyển nhượng.