M A P S L Y

Vẽ các đường đẳng và đường tròn từ một vị trí

Hiển thị tối đa 4 đường của đường di chuyển bằng nhau (đường đẳng hướng) và tối đa 10 đường tròn có khoảng cách trực tiếp bằng nhau (đường tròn ngoại tiếp)

Xem isochrones và isocircles đang hoạt động

Isochrones: đường hoặc thời gian lái xe bằng nhau

Đặt vị trí cơ sở và chỉ định tối đa 4 giá trị thời gian - và Mapsly sẽ vẽ các đường có thời gian lái xe bằng nhau từ điểm "cơ sở" theo mọi hướng.

Isocircles: các vòng tròn có khoảng cách trực tiếp bằng nhau

Đặt vị trí cơ sở và chỉ định bán kính của hình tròn ngoài cùng và số lượng hình tròn để chia nhỏ bán kính - và Mapsly sẽ vẽ các đường tròn đồng tâm có khoảng cách trực tiếp bằng nhau từ điểm "cơ sở".

Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp của Mapsly