M A P S L Y

Bản đồ nhiệt

Tạo bản đồ nhiệt dựa trên các bản ghi đáp ứng một điều kiện, được tính theo giá trị trường, với thang màu hoàn toàn có thể điều chỉnh

Xây dựng bản đồ nhiệt dựa trên mật độ của bản ghi, với các thông số hình ảnh hóa có thể điều chỉnh bao gồm thang màu, bán kính mờ và độ trong suốt.

Bản đồ nhiệt có thể bao gồm tất cả các bản ghi trong một đối tượng hoặc bất kỳ lớp nào của nó. Tạo bản đồ nhiệt dựa trên một lớp để chỉ bao gồm các bản ghi đáp ứng một điều kiện.

Bản đồ nhiệt có thể được tính trọng số bởi bất kỳ trường dữ liệu số nào, bao gồm cả trường dữ liệu tùy chỉnh và được chuẩn hóa bằng giá trị tối đa.

Trung tâm trợ giúp sẽ mở trong tab trình duyệt mới.