M A P S L Y

Chia sẻ và nhúng bản đồ trực tiếp với các vùng lãnh thổ

Xuất bản bản đồ với các vùng lãnh thổ bằng liên kết và nhúng chúng vào trang web, trang tổng quan, cổng thông tin hoặc gửi qua email

Sử dụng tính năng bản đồ được chia sẻ để xuất bản các lãnh thổ của bạn với dữ liệu CRM trực tiếp và số liệu lãnh thổ bằng cách liên kết và thêm chúng vào bất kỳ tài nguyên bên ngoài nào hỗ trợ nhúng bằng iframe - trang web, cổng thông tin, bảng điều khiển bao gồm bảng điều khiển Smartsheet - hoặc chỉ cần gửi chúng cho khách hàng của bạn qua email.

Khi xuất bản, bạn có thể kiểm soát:

  • dữ liệu CRM nào và nhóm lãnh thổ người xem có thể thấy,

  • những tính năng nào của Maps sẽ khả dụng cho họ,

  • bảng điều khiển Lãnh thổ có hiển thị hay không và cho phép chúng hiển thị / ẩn các lãnh thổ và chuyển đổi giữa các nhóm lãnh thổ,

  • vị trí bắt đầu, thu phóng và ô xếp của bản đồ.

Ví dụ về bản đồ tối được nhúng với các vùng lãnh thổ