M A P S L Y

Sửa lỗi trong địa chỉ của bạn và lấy tọa độ GPS

Điền vào các phần còn thiếu trong địa chỉ CRM của bạn. Sửa lỗi chính tả. Mã địa lý địa chỉ thành tọa độ.

Khi nhập hồ sơ của bạn, Mapsly sẽ tự động mã hóa địa lý chúng thành tọa độ GPS và sau đó mã hóa địa lý ngược lại các tọa độ thành một địa chỉ được chuẩn hóa với tất cả các thành phần địa chỉ - bao gồm cả hạt - được điền vào, sửa lỗi chính tả trong địa chỉ của bạn và điền vào các phần còn thiếu như mã zip hoặc các quận.

Bạn có thể kích hoạt lưu tự động các tọa độ này và địa chỉ được chuẩn hóa trở lại CRM của bạn trong thời gian thực. Để thực hiện việc này, chỉ cần chọn các trường bạn muốn nhận và ánh xạ chúng trên các trường CRM của bạn nơi Mapsly sẽ lưu chúng.

Trung tâm trợ giúp sẽ mở trong tab trình duyệt mới.